របៀបដាក់ Back Tap Feature នៅលើ iPhone 6/6+/6s/6s+ ដល់ 8+| How to get BACK TAP FEATURE on old iPhonesរបៀបដាក់ Back Tap Feature នៅលើ iPhone 6/6+/6s/6s+ ដល់ 8+| How to get BACK TAP FEATURE on old iPhones

Tweak : Backtrix :

#MobileStyle#Checkra1n#Uncover#Cydia#Tweaks#iOS

សូមជួយ ចុច Subscribe ឆាណែលថ្មីផង ដោយចូលទៅកាន់ Link ខាងក្រោម ៖

ទំនាក់ទំនងតាម Facebook Page :…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2022 iPhone Tuner - WordPress Theme by WPEnjoy