របៀបដាក់​ Widget ជាអក្សរខ្មែរនៅលើ iPhone | How to customize Widget's languages on iPhone#MobileStyle#Checkra1n#Uncover#Cydia#Tweaks#iOS

របៀបដាក់​ Widget ជាអក្សរខ្មែរនៅលើ iPhone | How to customize Widget’s languages on iPhone

App Name : Widgy (iOS 15+ required)

សូមជួយ ចុច Subscribe ឆាណែលថ្មីផង ដោយចូលទៅកាន់ Link ខាងក្រោម ៖

ទំនាក់ទំនងតាម Facebook Page :…

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2022 iPhone Tuner - WordPress Theme by WPEnjoy